Menu Zamknij

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy e-learningowej Akademia Rozwoju i Treningu realizowanej poprzez stronę www.rozwojtrening.pl

4. Akademia Rozwoju i Treningu (Platforma) – serwis internetowy dostępny pod [www.rozwojtrening.pl], za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [firmą  ART.JUST.-PO PROSTU SZTUKA SP.Z.O.O. ul. Izabelińska 8A/2 , 05-082 Stare Babice , NIP: 118-211-77-30]. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Platformy;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.rozwojtrening.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Platforma, działająca pod adresem  www.rozwojtrening.pl , prowadzona jest przez zgodnie z niniejszym regulaminem.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Platformy;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Platformy;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Platfrormy;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Platformy.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient  minimalnych wymagań technicznych:

Przeglądarka internetowa:

Google Chrome – najnowsza stabilna wersja
Mozilla Firefox – najnowsza stabilna wersja
Internet Explorer 11
Opera – najnowsza stabilna wersja
Apple Safari – najnowsza stabilna wersja
Dodatkowe wymagania odnośnie przeglądarki:
włączona obsługa ciasteczek (cookies)
włączona obsługa JavaScript

System operacyjny

Z uwagi na różnice związane z działaniem przeglądarek internetowych niektóre funkcje platformy mogą nie działać prawidłowo na komputerach z systemem operacyjnym innym niż Microsoft Windows oraz Apple OS X. Rekomendujemy korzystanie z systemów Windows 7, 8, 10 oraz OS X wersja 10 lub nowszy. Użytkownikom systemu Linux zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Platformę zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.rozwojtrening.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania z Plarformy

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Plarformy Akademia Rozwoju i Treningu  jest zakupienie kursu i rejestracja w systemie e-learningowym

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Platformy.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Właściciel Platoformy może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Platformę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię właściciela Platformy.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody ​właściciela Platformy.


3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, właściciel Platformy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania z Platformy  w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Platformy  niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników kursów oraz dla właściciela Platformy,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego i nie rozpowszechniania żadnej z lekcji kursu innym osobom.

f) korzystania ze Platformy  w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy  należy wejść na stronę ofertową kursu www.rozwojtrening.pl , dokonać wyboru kursu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Platformy  wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym Platformę Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz dane do rejestracji na platformie e-learningowej.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


V. Dostawa

5.1. Ze względu na to, że kurs jest produktem elektronicznym jego dystrybucja odbywa się w Internecie. W ramach umowy Użytkownik otrzymuje dane dostępu do platformy e-learningowej do kupionego przez siebie kursu na 60 dni od dnia zakupu. 


Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny kursów na Platformie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny płatnością w systemie Przelewy24

6.2. Aby otrzymać fakturę VAT na podmiot gospodarczy należy od razu przy zakupie podać nr NIP oraz niezbędne dane podmiotu. Po wystawieniu faktury nie dokonujemy zmian na innego nabywcę. Faktury są wystawiane i dostępne na platformie do 10 dni roboczych od dnia zakupu.


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w ciągu 14 dni od momentu otrzymania dostępu do kursu. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w momencie rozpoczęcia kursu, gdyż usługa jest wówczas traktowana jako zrealizowana.


7.2. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 683; dalej: u.p.k.) „konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35”.

7.3. Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK wskazać należy, że ustawodawca przewidział zamknięty katalog wyjątków, w których konsumentowi nie przysługuje w ogóle prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Zgodnie z art. 38 pkt 13 u.p.k. prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, gdy spełniono następujące warunki:
1)  strony zawarły umowę na odległość,
2) umowa obejmuje dostarczanie konsumentowi przez przedsiębiorcę treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
3) przedsiębiorca poinformował konsumenta o utracie prawa odstąpienia od umowy, zanim rozpoczął spełnianie świadczenia,
4) konsument udzielił uprzedniej, wyraźnej zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez przedsiębiorcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.4. Osoby niepełnoletnie, które zakupiły kurs mimo niespełnienia warunku przystąpienia do kursu mają prawo do zwrotu pieniędzy, lecz zostaną obciążone kwotą 150,00 zł za skorzystanie z materiałów szkoleniowych (treści cyfrowych) lub mogą poczekać na wydanie dokumentów do czasu skończenia 18 lat.VIII.Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Właściciel Platformy jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [info@rozwojtrening.pl]. [ firma ART.JUST.-PO PROSTU SZTUKA SP.Z.O.O. ul. Izabelińska 8A/2 , 05-082 Stare Babice NIP: 118-211-77-30] zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Właściciel Platformy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściciela Platformy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Platfromy Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-mail info@rozwojtrening.pl

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy właścicielem Platformy a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy właścicielem Platformy, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę właściciela Platformy.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.