Menu Zamknij

Athletic man and woman with a dumbells.

Wymagania dla kursantów przed przystąpieniem do wszystkich kursów:

ukończone 18 lat – sprzedawane przez nas kursy są tylko dla osób pełnoletnich
– podstawowa wiedza i umiejętności  z dziedziny zakupionego kursu
– podstawowa znajomość obsługi komputera i platformy szkoleniowej
– stabilne łącze internetowe (wszystkie kursy odbywają się przez komputer lub inne urządzenie mobilne)

Informujemy, że osoby niepełnoletnie nie otrzymają dokumentów do czasu ukończenia 18 lat. 

Wymagania ustawowe dla Instruktorów/ Trenerów w danej dziedzinie sportu

Do zadań trenera lub instruktora sportu należy prowadzenie zajęć, przekazywanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego i współzawodnictwa sportowego w danym sporcie.

Trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:
-ukończyła 18 lat;

-posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
-posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;
-nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta i art. 193 zakłócanie miru domowego, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”

                    Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.- Dz.U.2018.0.1263 t.j.

 

Przypominamy, że prowadzenie zajęć bez wymaganych prawem uprawnień może skutkować odpowiedzialnością prawną zarówno dla pracodawcy jak i osoby prowadzącej zajęcia. Kwalifikacje i wiedzę nabytą przez instruktorów, trenerów lub menedżerów weryfikuje pracodawca np. klub sportowy czy związek.

Akademia Rozwoju i Treningu zgodnie z prawem nie ponosi odpowiedzialności za nadanie uprawnień i wydanie legitymacji instruktorskiej/trenerskiej. Wyżej opisane działania leżą po stronie kursanta, pracodawcy, związków czy klubów sportowych, którzy są zobowiązani do sprawdzenia wiedzy i umiejętności danej osoby przed zatrudnieniem.

Także nie ponosimy odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe ponieważ zależy to od wewnętrznych zasad każdego związku.

Do zapoznania się można pobrać tutaj dwie ustawy:

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

DOTYCZY WSZYSTKICH KURSÓW – Praktyki nie są wymagane, ale zalecamy odbycie ich we własnym zakresie.